• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Lejuplādēt raka katalogu

Knaģīšu spēles

39 lpp + 32 lpp krāsainais kartona ieliktnis ISBN 978-9984-46-339-1 Grāmatā apkopotas 18 spēles, kuras pirkstu vingrināšanai un loģiskās domāšanas attīstībai var izmantot pirmsskolas un sākumskolas audzēkņi. Spēļu autores ir mācību iestādēs strādājoši pedagogi un tās visas ir pārbaudītas praksē. Katras spēles pamatā ir stāsts, kuru var izspēlēt ar knaģīšu un informatīvo kartīšu palīdzību. Stāstos ir ietverta izzinošā informācija un uzdevumi, kurus veicot bērni pēta un iepazīst apkārtējo pasauli. Autores uzskata, ka spēlētāji var ne tikai sekot autoru ieteiktajam risinājumam, bet arī improvizēt un veidot savu spēles gaitu. Spēļu krājums var ieinteresēt gan pirmsskolas un sākumskolas pedagogus, gan vecākus, kuriem ir bērni atbilstīgā vecumā.

Lasīt vairāk
image01

Bērns runāt mācās ģimenē 2.papildinātais izdevums

Grāmata ir otrais papildinātais izdevums. Tās autores ir speciālistes bērnu psiholoģijā, logopēdijā un neiroloģijā. Izdevums ir iecerēts kā rokasgrāmata vecākiem, kuriem ir bērni līdz septiņu gadu vecumam. Soli pa solim autores aplūko bērna attīstību no piedzimšanas brīža un sniedz praktiskus padomus vecākiem, kā katrā no vecuma posmiem viņi var veicināt bērna attīstību, īpaši uzsverot runas prasmes pilnveidošanos. Tieši runas un valodas lietošanas prasmes ir būtiskas, lai bērns gūtu panākumus mācībās. Runas prasme nosaka arī jēdzienisko un loģisko domāšanu, spējas risināt dažādas problēmas. Grāmata balstās uz praktiskiem novērojumiem un problēmām, ar kurām pie autorēm ir vērsušies vecāki. Lielākā daļa grāmatā atrodamo ieteikumu ir atbildes uz vecāku jautājumiem, bet lielākā daļa praktisko padomu- rotaļas, kuras var izmantot jebkuros sadzīves apstākļos. Autores parāda, cik vienkārša dažkārt mēdz būt izeja no sarežģītām situācijām un iedrošina rīkoties. Grāmatas pielikumā ir papildus spēles un rotaļas, kā arī materiāli anatomijā, kas palīdzēs vecākiem izprast bērna ķermeņa attīstības procesus. Grāmatas pirmais izdevums kļuva iecienīts kā vecāku, tā mediķu, pedagogu un bērnu psihologu vidū, ātri nonāca bibliogrāfisko retumu vidū. Papildināto izdevumu autores veidojušas pēc lasītāju pieprasījuma un padarījušas vēl praktiskāku un bagātāku ar izziņas informāciju.

Lasīt vairāk
image01

Lai veicas. 4. klase. Latviešu valoda un literatūra. 1. daļa

ISBN 978-9984-46-332-2 Mācību grāmatā integrēts 4. klases latviešu valodas un literatūras kurss. Tā veidota atbilstīgi mācību priekšmeta standartiem „Latviešu valoda” 1.-9. klasei (2. pielikums M.K. noteikumiem Nr. 468) un „Literatūra” 4.-9. klasei (13. pielikums M.K. noteikumiem Nr. 468). 1. daļa domāta darbam pirmajā mācību pusgadā, 2. daļa- otrajam pusgadam. Valodas jomā skolēni tiek iepazīstināti ar saziņas veidiem, lietišķajiem rakstiem, teikumu veidošanu, vārdšķirām un to izmantošanu, skaņu funkcijām valodā. Literatūras jomā skolēni apgūs dzejas, prozas un dramaturģijas jēdzienus, iepazīs vairākus latviešu un cittautu rakstniekus. Valodas un literatūras integrēšana vienā grāmatā dod skolēniem iespēju valodas likumsakarību apguvē izmantot dzīvu valodu, vairāk balstīties uz iztēli un vajadzībām, kuras rada sadzīves situācijas, kā arī vairāk apzināties rakstnieku piedāvātās valodas īpatnības un bagātības. Pielikumā atrodami teksti klausīšanās prasmju pilnveidei un tekstos izmantoto svešvārdu vārdnīca. 1. un 2. daļu papildina grāmata skolotājiem ar mācību programmu un pārbaudes darbu paraugiem.

Lasīt vairāk
image01

Latvijas un pasaules vēsture vidusskolām. 2. sējums

ISBN 978-9984-46-328-5 324 lpp Mācību grāmatas otrajā sējumā aplūkota Latvijas un pasaules vēsture no apgaismības laikmeta līdz mūsdienām. Tā veidota, pamatojoties uz vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standartu „Latvijas un pasaules vēsture”. Grāmata atklāj galvenās jauno laiku un mūsu laikmeta (jaunāko laiku) vēstures problēmas, īpašu uzsverot tādus tematus kā mūsdienu demokrātijas un pilsonisko valstu veidošanās, latviešu nācijas un Latvijas valsts tapšanas posmi, galvenās ekonomiskās un sociālās attīstības tendences mūsdienu pasaulē. Autors aplūko arī filozofiskās, zinātniskās un tehniskās domas attīstību, sniedz ieskatu kultūras attīstības tendencēs. Daudzi temati mācību literatūrā tik detalizēti ietverti pirmo reizi. Tā ir sieviešu lomas maiņa sabiedrībā, sporta attīstība un loma sabiedrībā, kolaboracionisma pretrunīgais raksturs, Austrumu valstu attīstība mūsu laikmeta posmā, komunistisko valstu attīstības iezīmes un citi. Autora tekstu papildina daudzveidīgi uzdevumi, ieteikumi skolēnu patstāvīgajam darbam un pētījumiem. Paradoksāli, bet divsējumu izdevums „Latvijas un pasaules vēsture” ir vienīgā mācību grāmata, kas iznākusi pēc pašlaik spēkā esošas mācību priekšmeta standarta un tieši atspoguļo tā prasības. Tā pamatā orientēta uz vidējām mācību iestādēm, kas vēsturi apgūst 120 stundu kursā. Tomēr pieredze liecina, ka izdevumu iecienījušas visa veida mācību iestādes, kas sniedz iespēju iegūt vidējo izglītību.

Lasīt vairāk
image01

Lai veicas 4. klase. Latviešu valoda un literatūra. Skolotāja grāmata.

ISBN 978-9984-46-338-4 Skolotāja grāmata papildina attiecīgās mācību grāmatas 1. un 2. daļu. Autores piedāvā kompetencēs balstītu mācību satura plānojumu no 4. līdz 6. klasei un savu mācību programmu 4. klasei. Plānojums veidots pa nedēļām, norādot uz konkrētu kompetenču un prasmju attīstības iespējām. Grāmatas noslēgumā ir doti paraugi uzdevumiem, ar kuru palīdzību var vērtēt skolēnu mācību sasniegumus, kā arī sasniegumu vērtēšanas un pašnovērtēšanas kritēriji. Tiem seko mācību metožu un organizatorisko formu apraksts. Autores piedāvā arī vairākus skolēniem interesantus rotaļpaņēmienus.

Lasīt vairāk
image01

Lai veicas. 4. klase. Latviešu valoda un literatūra. 2. daļa

100 lpp ISBN 978-9984-46-333-9 Mācību grāmata ir domāta integrētai latviešu valodas un literatūras apguvei 4. klasē 2. mācību pusgadā. Tā pamatojas uz mācību priekšmeta standartiem „Latviešu valoda 1-9 klasei” un „Literatūra 4-9 klasei”. No latviešu valodas apguvei veltītajiem tematiem skolēni pilnveido izpratni par saziņu, lietišķajiem rakstiem, teikumu veidošanu, vārdu un skaņu formām. Literatūras jautājumos notiek iedziļināšanās literatūras jēdzienos, dramaturģijas, prozas un dzejas likumsakarībās. Skolēni iepazīt arī pazīstamu rakstnieku un dzejnieku biogrāfijas. Īpaša uzmanība veltīta latviešu un igauņu rakstniekiem. Turpinot aizsāktā tradīcijas, autores valodas likumsakarību raksturojumam izmanto rakstnieku darbus, bet gramatikas sakarības raksturo, balstoties uz shēmām. Tas padara mācības radošākas un skolēniem interesantākas. Paralēli autores apcer arī ētikas jautājumus, sadalot grāmatu nodaļās „Cieni”, „Iepazīsti!”, „Iepriecini!” un citās. Grāmatas pielikumā atrodami teksti klausīšanās prasmju pilnveidei un svešvārdu vārdnīca.

Lasīt vairāk
image01

Plakāti 4-7.gadi "Mēbeles", "Rīga", "Apģērbi"

Viena plakāta cena 1,65

Lasīt vairāk
image01

Veidošanas prieks

72 lpp ISBN 978-9984-46-323-0 Grāmatā apkopoti uzdevumi, kas palīdz bērniem iepazīt dažādus veidošanas materiālus un to izmantošanas iespējas. Autore piedāvā gan veidošanas masu receptes, gan 48 dažādas grūtības pakāpes uzdevumus. Tie papildināti ar metodiskiem norādījumiem un veidošanas materiālu skaidrojošo vārdnīcu. Grāmatā ietvertā metodika ir balstīta uz pirmsskolas un sākumskolas mācību programmu prasībām. Grāmatu var izmantot kā pirmsskolas un sākumskolas pedagogi, tā vecāki. Autore norāda, ka veidošana attīsta ne tikai roku kustības, bet arī smadzeņu darbību, telpas un krāsu izjūtu. Bērni, kuri daudz veido, sekmīgi tiek galā ar sarežģītākiem uzdevumiem gan lasīšanā, gan matemātikā, nemaz nerunājot par radošo prasmju un fantāzijas attīstību.

Lasīt vairāk
image01

Mana grāmatiņa 6-7 gadi. Mana vasaras grāmatiņa.

39 lpp ISBN 978-9984-46-392-2 Grāmata ir domāta pirmsskolas iestāžu absolventiem, kas rudenī dosies uz skolu. Grāmatā apkopoti lasāmteksti, uzdevumi, spēles, praktiskie darbi un idejas pētījumiem, kas nākamajiem skolēniem palīdzēs atcerēties mācību gadā apgūto un tā sekmīgāk sagatavoties skolas gaitām. Grāmatu papildina interaktīvs ieliktnis. „Manu vasaras grāmatiņu” izveidojušas sērijas „Mana grāmatiņa” autores. Tā ir populārākā mācību grāmatu sērija Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Knaģīšu sp...
Cena: € 9.80
Kulturoloģ...
Cena: € 7.53
Ievads pēt...
Cena: € 10.00
Bērns runā...
Cena: € 10.51
Latvijas u...
Cena: € 12.90
Lai veicas...
Cena: € 6.40
Latvijas u...
Cena: € 14.31
Lai veicas...
Cena: € 4,98
Lai veicas...
Cena: € 6.90