• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Piedāvājam grāmatu piegādi ar OMNIVA pakomātiem (tikai fiziskām personām). info pasūtīšanas kārtībai: pirkums@raka.lv

Sinepes patskaņu un divskaņu pantiņi

51 lpp ISBN 978-9984-46-469-5 Darba burtnīcā autore piedāvā dažāda veida materiālus, kurus darbā ar bērniem var izmatot logopēdi, pirmsskolas un sākumskolas skolotāji, kā arī vecāki, lai palīdzētu bērniem apgūt pareizu patskaņu un divskaņu izrunu. Materiāli balstīti uz pazīstamās logopēdes un zinātnieces Irēnas Miltiņas izstrādāto modelēšanas paņēmienu. Modelēšana balstās uz to, ka būtiskākie skaņu izrunas komponenti raksturoti ar vienkāršām grafiskām zīmēm. Tās atgādina bērniem, kam izrunas laikā jāpievērš uzmanība. Piemēram- kādā stāvoklī jābūt mutei un lūpām, kad jāveido skaņas vibrācija. Lai darbs būtu bērniem interesantāks, autore darbības ar modeļa zīmēm iekļāvusi zīmējumos, shēmās, dzejā, pasakā. To visu lasītājiem piedāvā grāmatas galvenā varone Sinepe. Visus materiālus autore pārbaudījusi savā praksē, strādājot Tukuma pusē. Par savu diplomdarbu skaņas “L” izrunas pilnveidē autore saņēmusi Latvijas Universitātes rektora Atzinības rakstu.

Lasīt vairāk
image01

Saules dārzā dziesmas skan

70 lpp ISMN 979-0-9005098-4-0 Jaunajā pirmsskolas un sākumskolas bērniem piemēroto dziesmu krājumā autores turpina izzinošo dziesmu sēriju. Pirmā dziesmu kopa veltīta meža zvēriem, otrā- mazo dzīvnieku pasaulei cilvēka apkārtnē, trešā- skaitļiem. Dziesmas rosina bērnus gan izzināt minētās parādības, gan pārdomāt, kāda ir to loma viņu dzīvē. Lasītāji jau iepazinuši vairākas grāmatas, kas tapušas autoru sadarbībā. Tādas ir „Rotaļu prieks”, „Mazais laika skaitītājs”, „Gadalaiku rotaļas”, „Dziedošais alfabēts un krāsu simfonija” un citas. Laila Ābola ir mūzikas skolotāja ar bagātu pieredzi, Leontīne Apšeniece- dzejniece, dziesmu tekstu un muzikālo izrāžu autore. Krājums nederēs pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, kā arī muzicēšanai mājās.

Lasīt vairāk
image01

Brīnumainās skaitļu kartītes

7 lpp+ kartīšu komplekts ISBN 978-9984-46-468-8 Metodiskais materiāls piemērots pirmsskolai un sākumskolai skaitļu un darbību ar tiem apguvei. Izmantojot tās, bērni var veikt izziņas un pētnieciskās darbības, kā to paredz uz kompetences jeb pratības attīstību balstītā mācību pieeja. Materiālu veido metodiskais ievads un sagriežams kartīšu komplekts. Skaitļu kartītēm vienā pusē ir skaitļa simbols (cipars) un skaitlim atbilstīgā daļa no skaitļu stara, otrā- skaitlis izteikts ar noteikta skaita objektiem. Grozot kartītes, bērni var apgūt skaitļus un darbības ar tiem gan izmantojot ciparus, gan atbilstīgo objektu skaitu un tā izmaiņas. Ar kartītēm var salikt vajadzīgo skaitļa stara fragmentu. Komplektam pievienotas arī matemātisko darbības zīmju kartītes. Tām vienā pusē ir darbības zīme, otrā- attēls, kas atgādina to darbību, uz kuru norāda darbību zīmes. Izmantojot darbības zīmju kartītes, bērni var salikt matemātiskās izteiksmes. Kartītēm pievienotie metodiskie ieteikumi domāti tam, lai rosinātu skolotāju radošo darbību. Skolotājs var izdomāt arī citus uzdevumus, kuros tiek izmantotas kartītes. Tai skaitā arī tādus, kur kartītes jālieto, lai darbotos ar dabā atrodamiem objektiem. Metodiskais materiāls noderēs pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, kā arī vecākiem, kuri vēlas pilnveidot skolēnu prasmi uztvert skaitļus un darboties ar tiem. Pielikumā - papildus kāršu komplekts, lai vienlaicīgi varētu spēlēt ciparu uzdevumus vairāki bērni. Pielikuma cena 2,- EUR

Lasīt vairāk
image01

Matemātika 1. klasei. 1. daļa

ISBN 978-9984-46-463-3 Mācību grāmatai pielīdzinātā darba burtnīca izstrādāta, balstoties uz MK noteikumiem Nr. 747. (2018. gada 27. novembris) par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem, to skaitā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (1. pielikums), sasniedzamajiem rezultātiem matemātikas mācību jomā (6. pielikums) un VISC projekta „Skola 2030” izstrādātās mācību priekšmeta „Matemātika 1.-9. klasei ” programmas parauga daļu, kas attiecināma uz 1. mācību pusgadu. Burtnīcā ietveri uzdevumi, kas palīdz apgūt tematus „Kā izstāsta un parāda: cik, kur, kāds?”, „Cik kopā, cik palika?”, „Kā mēra garumus un kā iegūst simetrisku figūru?”, „Kā pieraksta un salīdzina skaitļus, kuri ir lielāki nekā 10?”. Burtnīcas autores ir sākumskolas skolotājas ar bagātu pieredzi, piedalījušās projektā „Skola 2030” kā mācību jomas standarta, tā mācību materiālu izstrādē un skolotāju tālākizglītības kursu vadīšanā. Materiāli tapuši praktiskā darbā ar skolēniem. Apstiprinājusi Latvijas Republikas IZM 2023.gadā. Sagatavošanā 2.daļa 2.pusgadam

Lasīt vairāk
image01

Muzikālas rotaļas

79 lpp ISBN 978-9984-46-467-1 Iegādājoties grāmatu, lasītāji iegūs autores radītas 40 dziesmas un rotaļas, kas sekmē pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu daudzpusīgu attīstību. Tās palīdz uzlabot kustību koordināciju, ritma izjūtu. Tās veicina prasmi darboties gan pa vienam, gan pārī, gan grupā, rosina spēju ātri reaģēt un attīsta vokālās prasmes, palīdz noteikt labo un kreiso pusi. Izmantojot dziesmas un rotaļas, var arī vingrināt prasmi orientēties telpā. Papildus tam dziesmu tekstiem ir izzinošs raksturs. Tie mudina iepazīt apkārtējo pasauli. Grāmatas autore ir diplomēta pirmsskolas skolotāja, strādā Valmierā. Lasītāji un dziesmu mīļotāji jau pazīst viņas grāmatas „Bērnības ainiņas”, „Gudrīšu dziesmas”, „Jautrie pirkstiņi”, „Jautras rotaļas kopā ar mazajiem”, „Rotaļīgas dziesmas bērniem”. Krājums noderēs pirmskolas un sākumskolas skolotājiem gan mūzikas, sporta un mākslas jomas nodarbībās, gan atpūtai nodarbību starplaikos. Tas var ieinteresēt arī vecākus un bērniem domātu pasākumu organizatorus.

Lasīt vairāk
image01

Sociālās zinības un vēsture. Pamatkurss vidusskolām

299 lpp ISBN 978-9984-46-462-6 Grāmata veidota, balstoties uz MK noteikumos Nr. 416 par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem (3.09.2019) izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (noteikumu 1. pielikums), kā arī uz sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (noteikumu 3. pielikums) vispārīgajā apguves līmenī. Atbilstīgi projektā „Skola 2030” izstrādātajam pamatkursa programmas paraugam vispārējai vidējai izglītībai „Sociālās zinības un vēsture ” grāmatā ietverti temati „Identitāte un sociālās attiecības” (aplūko personības un sociālās psiholoģijas, ētikas un tiesību pamatus), „Vēsturiskā atmiņa un apziņa” (atgādina skolēniem, kā top pētījums vēsturē, kā vēstures zināšanu sistematizēšanai tiek izmantoti vēstures laikmeti un kā vēstures stāstu uzver un izmanto sabiedrība, piedāvā pārskatus par apdzīvojuma un apdzīvotības izmaiņām pasaules attīstības gaitā, civilizācijām, pasaules reliģijām, Eiropas, pasaules reģionu un Latvijas vēsturi), „Valsts pārvaldīšana un starptautiskās attiecības” (veltīta valsts pārvaldei, iekšpolitikai un ārpolitikai), „Ilgtspējīga saimniekošana un ieguldījums cilvēkkapitālā” (veltīta uzņēmējdarbībai, dalībai darba tirgū, personīgo finanšu veidošanai un tiem ekonomikas procesiem, kas var ietekmēt ikviena cilvēka dzīvi). Grāmatā ievietots metodisks pielikums skolotājam ar precizētu mācību programmu, to papildina divas darba burtnīcas. Grāmatu var izmantot arī sociālo zinātņu un vēstures priekšmeta apguvei. Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2023. gadā.

Lasīt vairāk
image01

Sociālās zinības un vēsture. Pamatkurss vidusskolām. 2. darba burtnīca

58 lpp ISBN 978-9984-46-466-4 Darba burtnīca papildina V. Purēna mācību grāmatu “Sociālās zinības un vēsture. Pamatkurss vidusskolām”. 2. burtnīcā ietverti uzdevumi, kas atbilst tematiem „Valsts pārvaldīšana un starptautiskās attiecības”, „Ilgtspējīga saimniekošana un ieguldījums cilvēkkapitālā”. Komplekts veidots, balstoties uz MK noteikumos Nr. 416 par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem (3.09.2019) izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (noteikumu 1. pielikums), kā arī uz sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (noteikumu 3. pielikums) vispārīgajā apguves līmenī. Darba burtnīcu var izmantot arī sociālo zinātņu un vēstures priekšmeta apguvei.

Lasīt vairāk
image01

Sociālās zinības un vēsture. Pamatkurss vidusskolām. 1. darba burtnīca

Sociālās zinības un vēsture. Pamatkurss vidusskolām. 1. darba burtnīca 63 lpp ISBN 978-9984-46-464-0 Darba burtnīca papildina V. Purēna mācību grāmatu “Sociālās zinības un vēsture. Pamatkurss vidusskolām”. 1. burtnīcā ietverti uzdevumi, kas atbilst tematiem “Identitāte un sociālās attiecības”, „Vēsturiskā atmiņa un apziņa”. Komplekts veidots, balstoties uz MK noteikumos Nr. 416 par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem (3.09.2019) izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (noteikumu 1. pielikums), kā arī uz sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (noteikumu 3. pielikums) vispārīgajā apguves līmenī. Darba burtnīcu var izmantot arī sociālo zinātņu un vēstures priekšmeta apguvei.

Lasīt vairāk
image01

Skani, skani, līdzskanīti

ISBN 978-9984-46-465-7 Grāmatā apkopoti materiāli, kas palīdz skolēniem apgūt prasmi atšķir balsīgos un nebalsīgos līdzskaņus. Pirmajā grāmatas daļā apkopotas darba lapas, ar kuru palīdzību bērni var noteikt balsīgos un nebalsīgos līdzskaņus dažādās pozīcijās dažādos vārdos. Tālāk seko diferencējamās lapas, kurās minētās prasmes tiek trenētas, un uzdevumi, kurus pildot bērni mācās analizēt vārdu skanējumu (arī taktējot) un apkopot apgūto. Pielikumu veido izgriežamie materiāli, kas nepieciešami uzdevumu veikšanai. To visu papildina metodiskie norādījumi. Grāmatas autore ir logopēde ar bagātu pieredzi, strādājusi arī ar vājdzirdīgiem bērniem, bērniem ar autismu un šķeltnēm. Lasītāji jau pazīst viņas grāmatu “Skani, skani, patskanīti”. Izdevumu var izmantot gan pirmsskolā, gan sākumskolā. Tas noderēs logopēdiem, skolotājiem un speciālajiem pedagogiem, kā arī vecākiem, kuru bērniem ir nepieciešamība uzlabot līdzskaņu uztveri un izrunu.

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Sinepes pa...
Cena: € 9.00
Saules dār...
Cena: € 9,00
Brīnumainā...
Cena: € 6,- Piel.2,
Matemātika...
Cena: € 12,10
Muzikālas ...
Cena: € 9,80
Sociālās z...
Cena: € 23,90
Sociālās z...
Cena: € 9.00
Sociālās z...
Cena: € 9,45
Skani, ska...
Cena: € 19.50