• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Lejuplādēt raka katalogu

Kur pazūd garumzīmes? 2. grāmata

88 lpp Cena EUR ISBN 978-9984-46-393-3 Krājumā apkopoti vingrinājumi, kas palīdz novērst īso un garo patskaņu jaukšanu. Tā ir problēma, ar ko saskaras daudzi bērni. Pirmajā grāmatā bija sniegts teorētisks ieskats šajā problēmā un metodiski ieteikumi, kā arī vingrinājumi darbam ar burtiem un zilbēm. Otrajā grāmatā atrodami vingrinājumi ar vārdiem un teikumiem. Ievadā sniegtas arī radošas metodiskas idejas. Krājumu var izmantot pirmsskolas un sākumskolas pedagogi, logopēdi un arī vecāki. Autore ir vairāku vingrinājumu krājumu autore ar plašu praktiskā darba pieredzi. Viņas izdevumus recenzējuši un augstu novērtējuši labākie Latvijas speciālisti logopēdijā un speciālajā pedagoģijā.

Lasīt vairāk
image01

Jautrās atskaņas

6 lpp + krāsainais ieliktnis ISBN 978-9984-46-392-6 Lasītāji jau ir iepazinuši un iecīnījuši autores grāmatas „Burtu paslēpes” un „Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš”. Tās veicina bērna lasītprasmes attīstību un pilnveido lasītā saturisko uztveri. Jaunajā grāmatā autore piedāvā spēles ar atskaņām, kas varētu veicināt bērnu izpratni par vārdu fonemātisko sastāvu (kuras skaņas veido vārdu) un morfoloģisko sastāvu (kādas daļas veido vārdu), vārda izrunas likumsakarībām, vārda jēdzienisko saturu (ko precīzi apzīmē vārds) un stilistisko saturu (kādu nokrāsu ietver vārds). Spēles domātas pirmsskolas un sākumskolas bērniem. Lai bērni apgūtu saskanīgu vārdu meklēšanas prasmes, autore sākumā piedāvā izmantot darbu ar divrindēm. Bērniem jānosaka, kas ir pēdējais vārds to otrajā rindā. Meklējamam vārdam ir jāsaskan gan ar pēdējo vārdu pirmajā rindā, gan ar kopējo divrindes saturu. Izvēloties vārdu, bērni pievērš uzmanību gan tā uzbūvei, gan jēdzieniskajam un stilistiskajam saturam. Kad šīs prasmes apgūtas, bērni var spēlēt domino, meklējot saskanīgos vārdus. Papildus tam bērni var turpināt darbošanos un paši sacerēt dzejoļus ar atskaņām. Autores pieredze liecina, ka spēles ar atskaņām būtiski uzlabo bērnu lasīšanas prasmes, runas prasmes, pilnveido izpratni par vārdu nozīmi un rosina bagātināt vārdu krājumu. Spēles būs liels ieguvums ikvienam pirmsskolas un sākumskolas skolotājam, logopēdam. Tās interesantām nodarbībām ar bērniem var izmantot vecāki.

Lasīt vairāk
image01

Spēles lasītpriekam. 1. daļa

7 lpp + krāsains ieliktnis ISBN 978-9984-46-391-9 Krājumos „Spēles lasītpriekam” to autore, pirmsskolas un sākumskolas skolotāja- logopēde, piedāvā galda spēles, kas palīdz bērniem pilnveidot lasīšanas un skaitīšanas prasmes, kā arī attīsta domāšanu. Šādu spēļu izmantošanu mācību procesā akcentē arī jaunais mācību saturs, kuru tuvākajā laikā paredzēts ieviest pirmskolas mācību iestādēs un skolās. 1. daļā ievietots „Burtu domino”, „Burtu cirks” un „Podziņu spēle”. Spēlējot „Burtu domino”, bērni mācās noteikt vārda pirmo skaņu un tai atbilstīgo burtu. Tā viņi noskaidro, kas ir skaņa, kas ir burts un kas saista šos jēdzienus. „Burtu cirks” palīdz apgūt alfabētu, vārdu skanisko sastāvu un teikumu veidošanu. Tāpat spēles gaitā tiek pilnveidotas skaitīšanas prasmes. „Podziņu spēle” bez jau minētā palīdz diferencēt līdzīgi skanošas skaņas, grafiski līdzīgus burtus, paplašināt vārdu krājumu un zināšanas matemātikā, dabaszinībās, vizuālajā mākslā, sociālajās zinībās, sportā un latviešu valodā. Visas spēles ir pārbaudītas praksē. Tās var izmantot pirmsskolas un sākumskolas skolotāji, logopēdi, matemātiķi, Tās var spēlēt arī ģimenes lokā.

Lasīt vairāk
image01

Kā tas nākas

46 lpp+ CD ISMN 979-0-9005066-4-1 Dziesmu un rotaļu krājuma autore ir Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” mūzikas skolotāja. Krājumā apkopotas 37 dziesmas un rotaļas, kas tapušas radošās nodarbībās ar pirmsskolas bērniem. Krājumu var izmantot arī sākumskolā. Dziesmu tematika ir saistīta gan ar bērniem pazīstamām ikdienas norisēm, gan ar gadskārtu ieražām un norisēm dabā. Īpašu uzmanību autore pievērsusi tam, lai dziesmu teksti būtu tēlaini, bērniem izprotami un rosinātu fantāziju, kas var izpausties arī tēlojumā un kustībās. Tas īpaši veicina bērnu interesi par dziedāšanu un ritmisku muzicēšanu, veido izpratni par noskaņas atspoguļojumu mūzikā un mūzika tēlos. Rotaļas attīsta arī pozitīvas sociālās prasmes. Krājumu papildina CD ar dziesmu un rotaļu pavadījumiem.

Lasīt vairāk
image01

Saklausām skaņas vārdā

46 lpp+ burtu ieliktnis ISBN 978-9984-46-390-2 Grāmatā apkopoti uzdevumi, kas palīdz atpazīt tās skaņas un atbilstīgos burtus, kas bērniem parasti sagādā grūtības. Grāmatas pirmajā daļā dotas darba lapas, kuras izmantojot bērns var mācīties atšķir pirmo vārda skaņu un tai atbilstīgo burtu. Autore piedāvā gan izvēlēties vārdus no dotajiem (nosaukt attēlā redzamo), gan papildināt ar saviem piemēriem. Otrajā daļā doti uzdevumi, kas mudina bērnu atpazīt skaņu un tai atbilstīgo burtu vārda sākumā, vidū vai beigās. Trešā daļa veltīta balsīgo un nebalsīgo līdzskaņu atšķiršanai. Grāmatu var izmantot gan sākumskolas skolotāji un logopēdi, gan vecāki.

Lasīt vairāk
image01

Kur pazūd garumzīmes? 1. grāmata

102 lpp ISBN 978-9984-46-389-6 Grāmatā apkopots mācību materiāls, kas palīdz bērniem atšķirt īsos un garos patskaņus, izvēlēties tiem atbilstīgus burtus. Autore norāda, ka īso un garo patskaņu neatšķiršana ir reāls valodas sistēmas traucējums, kam var būt vairāki cēloņi, tomēr vairumā gadījumu, izmantojot vingrinājumus, to var novērst. Pirmajās grāmatas nodaļās autore sniedz teorētisku ieskatu problēmas cēloņos un teorētiski skaidro korekcijas procesu. Tam seko darba materiāli. Vispirms- pārbaudei, tad pašai korekcijai. Korekciju autore iesaka veikt pakāpeniski, sākot ar skaņu un tiem atbilstīgo burtu atšķiršanu, turpinot ar zilbēm, vārdiem, teikumiem. Pirmajā grāmatā ievietoti materiāli skaņu/burtu un zilbju posmam. Otrajā grāmatā- vārdu un teikumu posmam.

Lasīt vairāk
image01

Burtotava

86 lpp ISBN 978-9984-46-388-9 Grāmata- spēle palīdz bērniem pilnveidot burtu pazīšanas un lasīšanas prasmes. To var izmanto bērni no 3 gadu vecuma. Bērnu uzdevums ir, šķirstot salikt un izlasīt grāmatas lapas. Lapu veido sadalīts zīmējums, kurā atainota kāda lieta, kas sākas ar noteiktu burtu un kuras formās atrodama vajadzīgā burta forma, lapas daļa ar ievada zilbēm un lapas daļa ar vārdiem. Vispirms bērnam jāatrod sagrieztā zīmējuma otra puse, jāatmin, kā sauc attēloto, ar kādu burtu tas sākas. Tad bērnam jāizlasa ievada zilbes un jāsameklē lapas trešā daļa, kurā ir vārdi ar vajadzīgo burtu. Grāmatas autore ir skolotāja ar 24 gadu darba pieredzi. Materiāls tapis kā praktiska darba rezultāts. To augstu novērtējuši dažādu skolu pedagogi. Grāmatu var izmantot pirmsskolas un skolas pedagogi, logopēdi, vecāki.

Lasīt vairāk
image01

Teātra pulciņš pirmsskolā un sākumskolā

94 lpp ISBN 978-9984-46-384-1 Grāmatas autore ir pieredzes bagāta pirmsskolas skolotāja un metodiķe no Krāslavas, kas grāmatā apkopojusi pašas pārbaudītus metodiskos paņēmienus. Tos var izmantot gan pirmsskolā, gan sākumskolā. Lasītāji grāmatā atradīs autores izstrādātu teātra pulciņa mācību programmu un vingrinājumus, ar kuru palīdzību programmu var īstenot. Vingrinājumu tematika saistīta ar runas, kustības, stājas, ritma izjūtas un dejas iemaņu, tēlotājprasmes un fantāzijas attīstību. Autore parāda arī to, kā viņas ieteiktie paņēmieni palīdz īstenot jaunu mācību saturu, kas ietverts pirmsskolas vadlīnijās un skolām paredzētajos izglītības standartos. Tāpat doti ieteikumi darbam ar vecākiem. Autore uzsver, ka teātra pulciņā iegūtās prasmes ir svarīgas ikvienam, tāpēc darbošanās pulciņā nav jāsaista tikai ar iespējām kļūt par aktieri. Publiska runa, prezentācijas prasmes ir būtiskas arī citās jomās, to skaitā biznesā un politikā. Grāmata var kalpot kā rosinājums skolotājiem un arī vecākiem veidot un attīstīt teātra pulciņu kustību. Jāpiebilst, ka arī jaunie mācību priekšmeta standarti paredz iespēju ieviest skolās pastāvīgu drāmas kursu.

Lasīt vairāk
image01

Gudrā ābece

176 lpp ISBN 978-9984-46-385-8 Kā jau visas ābeces, arī šī ābece paredzēta skolēnu lasītprasmes un rakstītprasmes apguvei. Tomēr tās pamatā ir Latvijā vēl neizmantota metode. Tā izstrādāta un aprobēta Rīgas sākumskolā „Valodiņa”. Skolotāji ne reti sastopas ar situāciju, kad bērniem jāmāca ne tikai burti, bet arī pareiza skaņu izruna un atsevišķu skaņu atpazīšana. Skolā „Valodiņa” radītā skaņu analīzes un sintēzes metode reizē ar lasīšanas un rakstīšanas prasmju apguvi palīdz bērniem iemācīties pareizi izrunāt un atšķirt problemātiskās latviešu valodas skaņas, noteikt to balsīgumu, garumu un artikulāciju. Līdz ar to ābece ir veidota arī atbilstīgi speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar valodas traucējumiem. Ābecē viena burta mācīšanai paredzēti divi grāmatas atvērumi. Pirmais – mazais un lielais drukātais burts, otrais – mazais un lielais rakstītais burts. Ābeci var izmantot kā skolotāji, tā vecāki. Grāmatu papildina darba burtnīca un grāmata skolotājiem.

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Kur pazūd ...
Cena: € 8.00
Jautrās at...
Cena: € 15.00
Spēles las...
Cena: € 15.00
Kā tas nāk...
Cena: € 7.-, CD5.00
Saklausām ...
Cena: € 8.00
Kur pazūd ...
Cena: € 11.00
Burtotava
Cena: € 7.00
Rīgas radi...
Cena: € 21.84
Teātra pul...
Cena: € 8.00