• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Lejuplādēt raka katalogu

Rotaļas ar līnijām

72 lpp ISBN 978-9984-46-364-3 Krājuma apkopotas 19 rotaļu kopas, kas mudina bērnus radoši darboties ar dažāda veida (taisnām, slīpām, pārtrauktām, krustotām, lokveida un citām) līnijām, veidojot zīmējumus. To autore ir pirmsskolas skolotāja, kas visas rotaļas pārbaudījusi praksē. Grāmatā sniegtas arī būtiskākās teorētiskās atziņas un metodiskie padomi. Kā piemēri izmantoti darbi, kurus radījuši autores audzēkņi. Autore norāda, ka viņas izstrādātās rotaļas sekmē pirmsskolas bērnu vadošās rokas kustību koordināciju, rakstītprasmes attīstību, vingrina loģisko domāšanu, darbību secīguma izpratni, līniju ritmu attēlošanu un citas darbības. Krājumu var radoši izmantot pirmsskolas, sākumskolas, vasaras nometņu, mākslas skolu pedagogi, kā arī bērnu vecāki un studenti, kas vēlas veikt radošus darbus vai pētījumus ar pirmsskolas un sākumskolas bērniem.

Lasīt vairāk
image01

Skaņu spēles. 1. daļa

260 lpp ISBN 978-9984-46-363-6 Pazīstamā pirmsskolas mūzikas skolotāja un vairāku pirmsskolas iestādēs plaši izmantotu grāmatu autore piedāvā jaunu muzikālo rotaļu krājumu. Šoreiz autores ideja ir saistīt pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālo darbību ar citām jomām, piemēram, sevis un pasaules izziņu, māksliniecisko darbību, lasītprasmes apguvi, matemātisko un ģeometrisko zināšanu, prasmju nostiprināšanu. Autore piedāvā 49 kopās apvienotas rotaļas par dažādiem tematiem: „Es un mana ģimene”, „Krāsiņas- māsiņas”, „Ceļojums kosmosā”, „Putni”, „Joku diena”, „Ceļojums (transporta līdzekļi, drošība)”. Tā autore tuvina pirmsskolas mūzikas nodarbības kompetenču pieejai mācību saturā. Krājuma 1. daļā ievietots rotaļu aprasts, 2. daļā- pirmās daļas tēmām atbilstošs muzikālais materiāls. Krājums noderēs pirmskolas un sākumskolas skolotājiem un mūzikas skolotājiem gādājot, lai muzicēšanas process bērnam būtu pieejams ne tikai mūzikas nodarbībās, bet integrētos arī ikdienas ritā.

Lasīt vairāk
image01

Kā veidot muzikālu uzvedumu

88 lpp (grāmata) + 64 lpp (nošu pielikums) ISBN 978-9984-46-362-9 Autore, komponiste un pedagoģijas doktore, ir sagatavojusi rokasgrāmatu pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, kuri vēlas veidot muzikālus uzvedumus. Grāmatas pamatā ir autores izstrādāts bērna teatrālās darbības attīstības modelis, kuru izmantojot bērni var ne tikai izveidot skatītājiem interesantu uzvedumu, bet arī saistīt tā tapšanu ar visu mācību procesu, iepazīstot sevi un savu apkārtni. Grāmata ietverti padomi, kā skolotāji var attīstīt bērnu radošās spējas, skatuviskās dejas prasmes, aktiermeistarību un inscenējuma veidošanas prasmes. Padomus papildina autores komponēti dažādas grūtības pakāpes mūzikli, kurus iestudējot visas prasmes var pārbaudīt praksē. Nošu pielikumā skolotāji atradīs dziedātāju partijas, bet pievienotajos CD-to pavadījumus. Tas dos iespējas iestudēt mūziklus bez sarežģītas tehnikas izmantošanas. Grāmata domāta pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, interešu pulciņu vadītājiem un arī vecākiem, kas vēlas veidot muzikālus uzvedumus pirmsskolas, skolas un ģimenes svētkiem.

Lasīt vairāk
image01

Jautrie pirkstiņi

62 lpp ISBN 978-9984-46-361-2 Krājumā apkopotas autores veidotās muzikālās pirkstiņu rotaļas un radošu domāšanu attīstošās darba lapas. Autore ir pirmsskolas skolotāja ar bagātu pieredzi. Pārbaudot praksē savas idejas, autore ir pārliecinājusies, ka bērni labprāt atsaucas fantāzijām, kas „atdzīvina” viņu ķermeni (piemēram, iedomājoties savu pirkstiņu kā lāci vai zaķi), bet kustību attīstība vienlaikus stimulē arī domāšanas un koordinācijas attīstību. Krājums noderēs gan pirmsskolas skolotājiem, gan vecākiem. Rotaļas un darba lapas var izmantot arī ģimenes atpūtas brīžiem. Krājums pieder pie tām grāmatām, kas daudzveidīgi bagātina mūsu ikdienu.

Lasīt vairāk
image01

Dziesmotais gads

92 lpp ISMN 979-0-9005043-8-8 Krājumā ir apkopotas dziesmas, kuras pirmsskolas mācību iestāžu bērni var dziedāt dažādos pasākumos visa mācību gada garumā. To autore ir pirmsskolas mūzikas skolotāja ar ilggadīgu pieredzi. Daudzas viņas dziesmas līdz šim bijušas izplatītas rokrakstos, tās savos koncertos un uzvedumos izmantojušas populāras grupas un komponisti. Krājumu ievada dziesmas Zinību dienai, turpina dziesmas par rudens darbiem un Latvijas dzimšanas dienai veltītās, Ziemassvētku, Sveču dienas, pavasara, Lieldienu. Ģimenes dienas dziesmas, bet noslēdz- izlaidumiem veltītās. Īpašu uzmanību autore pievērsusi tam, lai dziesmas būtu viegli izpildāmas un bērniem labi saprotamas. Dažus skaņdarbus papildina arī kustību ieteikumi un bērnu vecumam atbilstīgas rotaļas. Krājums noderēs pirmsskolu pedagogiem un bērnu muzikālo kolektīvu vadītājiem. Arī vecāki te var atrast dziesmas, ar kurām viņu bērni svētkos var pārsteigt pirmsskolas pedagogus un savus vienaudžus.

Lasīt vairāk
image01

Burtu paslēpes. Burtu mīklas lasītprasmes apguvei

104 lpp + pielikums 24 lpp ISBN 978-9984-46-360-5 Grāmatā ir apkopotas mīklas, kas palīdz bērniem iemācīties, kuri burti veido katru vārdu. Tieši šo sakarību uztvere un izpratne ir pamatā lasītprasmei. Bērnu uzdevums ir pareizi salikt kvadrātos sagrieztus attēlus. Attēli publicēti sagriežamajā ieliktnī. Lai bērni uzzinātu, kādā secībā jāliek kvadrāti, viņiem jāizmanto grāmatā nodrukātā shēma. Tajā ir kāda priekšmeta attēls un zem tā uzrakstīts priekšmeta nosaukums ar vienu vai vairākiem izlaistiem burtiem. Bērnam jānoskaidro, kuri burti ir izlaisti, jāsameklē sagrieztā attēla kvadrāts, kuram otrā pusē uzdrukāti pazudušie burti, un jānoliek vietā, kur to rāda jau minētā grāmatā nodrukātā shēma. Pirms nolikšanas vietā attēla kvadrāts jāpagriež ar attēla fragmentu uz augšu. Vieglākajos uzdevumos priekšmeta nosaukumā izlaists pirmais burts, sarežģītākajos- jāatrod vairāki trūkstošie burti vai zilbes, jānosaka īsie vai garie patskaņi. Visas spēles autore pārbaudījusi praksē. Viņa atzīst, ka šādas spēles padara lasītprasmes apguvis ātrāku un aizraujošāku. Bērni arī ātrāk iemācās labot savas kļūdas. Spēles var izmantot gan pedagogi, gan vecāki. Tās noderēs studentiem un pētniekiem, jo labi atklāj bērniem raksturīgās lasīšanas grūtības.

Lasīt vairāk
image01

Re, kā protu!

ISMN 979-0-9005043-7-1 78 lpp Validas Veideles dziesmas jau ir guvušas augstu atzinību pirmsskolas un sākumskolas mūzikas pedagogu aprindās. Arī bērni tās labprāt dzied gan koncertos, gan ikdienā. Galvenās idejas, kuras savos darbos cenšas attīstīt autore, ir atbilstība bērnu prasmēm attiecīgajā vecumā un melodiskums. Apziņa, ka muzikālais materiāls ir apgūstams un laba melodija- tas arī ir ceļš uz mūzikas mīlestību. Par to autore ir pārliecinājusies arī savā ilggadīgajā darbā. Jaunajā dziesmu krājumā autore piedāvā dziesmas, kuras palīdz attīstīt arī bērnu vokālo meistarību un improvizācijas prasmes. Darbojoties ar tām, dziedātāji un pedagogi var gan izmantot autores ieteikumus, gan paši attīstīt radošās idejas. Autore aicina to darīt arī tiem, kuriem vēl pagaidām nav lielas pieredzes. Arī apziņa, ka es pats varu radīt muzikālo materiālu, vairo bērnu interesi par mūziku un radošo pašatklāsmi.

Lasīt vairāk
image01

Modelēšana logopēdijā

177 lpp (kopā ar pielikumu) ISBN 978-9984-46-358-2 Grāmatas autore, logopēds ar vairāku gadu zinātnisko un praktisko pieredzi, piedāvā jaunu metodi, kuru var izmantot praktizējoši logopēdi. Tā ir modeļu izmantošana darbā ar bērniem, kuriem ir skaņu izrunas traucējumi. Metode balstās uz to, ka problēmātisku skaņu izrunai autore sagatavojusi kartītes ar simboliem, kas ataino pareizu skaņas izrunas modeli. Vērojot tās, bērni var ātrāk iegaumēt likumsakarības, kas ir būtiskas skaņu izrunā. Autore publicē arī atziņas un pētījumus, kas radušies metodes izmantošanas gaitā. Līdz ar to lasītāji var uzzināt praktisko pieredzi. Ļoti bagāts ir grāmatas pielikums. Tajā apkopoti gan vingrinājumi un nodarbību piemēri, gan modeļu kartītes un citi vizuālie materiāli, kā arī kritēriji, kas palīdz izvērtēt sasniegto rezultātu. Tā kā grāmata ir ļoti detalizēti izstrādāta, to var izmantot ne tikai profesionāli logopēdi, bet arī vecāki, kuri vēlas palīdzēt saviem bērniem. Topošajiem pedagogiem un logopēdiem grāmata noderēs arī kā studiju materiāls un mācību grāmata.

Lasīt vairāk
image01

Gatavosim kopā

100 lpp Cena EUR ISBN 978-9984-46-359-9 Grāmatā ir apkopotas 19 vienkārši un droši pagatavojamu ēdienu receptes. Tomēr grāmatas autoru nolūks nav tikai iemācīt bērniem gatavot. Visas receptes ir raksturotas tā, lai gatavošana kļūtu par mācību procesu un tā gaitā bērni iepazītu produktus, ēdienu gatavošanas darbarīkus un iekārtas, mācītos skaitīt un iepirkties. Grāmatas pielikumā ievietotos produktu attēlus bērni var ņemt līdzi uz veikalu un pēc tiem meklēt pašus produktus. Tas, cik daudz produktu ir nepieciešams, paskaidrots gan ar cipariem, gan attēliem. Attēlos parādīti arī visi darbarīki un ēdienu gatavošanas iekārtas, kā arī pats gatavošanas process. Grāmatas autores uzkrājušas pieredzi darbā ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības. Grāmatā ietvertās idejas viņi ir izmantojuši pašapkalpošanās prasmju apguvei. Tomēr autores uzskata, ka grāmata noderēs arī visiem pirmsskolas un sākumskolas bērniem, kā arī vecākiem, kas vēlas veicināt bērnu prasmes mājas darbos. Īpaša uzmanība pievērsta tam, lai darbība virtuvē būtu droša un bērni iemācītos rīkoties arī ar tiem rīkiem, kuri jālieto uzmanīgi.

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Rotaļas ar...
Cena: € 7.33
Skaņu spēl...
Cena: € 11,20
Kā veidot ...
Cena: € 11.0,CD7.12
Jautrie pi...
Cena: € 6.50
Dziesmotai...
Cena: € 8.00
Burtu pasl...
Cena: € 12.90
Plakāts no...
Cena: € 1.65
Re, kā pro...
Cena: € 6,50
Modelēšana...
Cena: € 11.20