• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Lejuplādēt raka katalogu

Latvijas un pasaules vēsture vidusskolām. 1. sējums

ISBN 978-9984-46-327-8 Grāmata ir veidota, pamatojoties uz mācību priekšmeta standartu „Latvijas un pasaules vēsture” (14. pielikums 2013. gada MK noteikumiem Nr.281). Grāmatas 1. sējums veltīts Latvijas un pasaules vēsturei līdz 18. gadsimtam, bet 2. sējums- notikumiem no apgaismības līdz mūsdienām. 1. sējumam pievienota arī ievada daļa, kurā aplūkoti vēstures izziņas pamati. Grāmata pamatā orientēta uz tām vidējām mācību iestādēm, kas vēsturi apgūst 120 un mazāk stundās, taču to lieliski var izmantot arī skolās, kur stundu skaits ir lielāks, jo grāmatā ir daudz ideju skolēnu pastāvīgam darbam, tāpēc atlikušās stundas var izmantot šo darbu sagatavošanai un prezentācijai. Tāpat grāmatu var izmantot mācību iestādēs, kur stundu skaits ir mazāks vai pārsvarā notiek neklātienē. Grāmatas teksts veidots tā, lai skolēni to varētu apgūt arī patstāvīgi. Mācību programma atrodama „Izdevniecība RaKa” mājaslapā sadaļā „Programmas”. Paralēli vēstures izklāstam grāmatā ietvertas metodiskās norādes un vingrinājumi, kas skolēnam palīdzēs apgūt ziņojumu, eseju, jēdzienu skaidrojumu, prezentāciju un citu darbu veidošanu. Grāmatā ieveidoti arī uzdevumi, kas palīdzēs apgūt tās uzdevumu formas, kuras parasti ietvertas centralizētajā eksāmenā. Šī grāmata ir pirmā, kas veidota, balstoties uz spēkā esošo mācību priekšmeta standartu, jo agrākās tapušas pirms standarta pieņemšanas, tāpēc daudzi standartā akcentētie jautājumi jaunajā grāmatā aplūkoti plašāk nekā citās. Tāpat vērā ņemtas tās iestrādnes, kas jau tapušas VISC, gatavojoties jaunajiem kompetenču standartiem.

Lasīt vairāk
image01

Lai veicas. 4. klase. Latviešu valoda un literatūra. 1. daļa

ISBN 978-9984-46-332-2 Mācību grāmatā integrēts 4. klases latviešu valodas un literatūras kurss. Tā veidota atbilstīgi mācību priekšmeta standartiem „Latviešu valoda” 1.-9. klasei (2. pielikums M.K. noteikumiem Nr. 468) un „Literatūra” 4.-9. klasei (13. pielikums M.K. noteikumiem Nr. 468). 1. daļa domāta darbam pirmajā mācību pusgadā, 2. daļa- otrajam pusgadam. Valodas jomā skolēni tiek iepazīstināti ar saziņas veidiem, lietišķajiem rakstiem, teikumu veidošanu, vārdšķirām un to izmantošanu, skaņu funkcijām valodā. Literatūras jomā skolēni apgūs dzejas, prozas un dramaturģijas jēdzienus, iepazīs vairākus latviešu un cittautu rakstniekus. Valodas un literatūras integrēšana vienā grāmatā dod skolēniem iespēju valodas likumsakarību apguvē izmantot dzīvu valodu, vairāk balstīties uz iztēli un vajadzībām, kuras rada sadzīves situācijas, kā arī vairāk apzināties rakstnieku piedāvātās valodas īpatnības un bagātības. Pielikumā atrodami teksti klausīšanās prasmju pilnveidei un tekstos izmantoto svešvārdu vārdnīca. 1. un 2. daļu papildina grāmata skolotājiem ar mācību programmu un pārbaudes darbu paraugiem.

Lasīt vairāk
image01

Pirmie soļi angļu valodā

ISBN 978-9984-46-335-3 Darba burtnīcu var izmantot pirmsskolas mācību iestādē un sākumskolā, lai apgūtu vai nostiprinātu angļu valodas pamatus, kā arī ar to var darboties vecāki, kuri vēlas uzlabot savu bērnu zināšanas angļu valodā. Katrai nodarbībai ir veltīts viens atvērums. Tā pirmā lappuse ir domāta jaunas leksikas apguvei, otrā- leksikas nostiprināšanai. Autore piedāvā tematus, kas bērniem ir aktuāli ikdienas dzīvē- sasveicināšanās, iepazīšanās, ģimene, skaitļi, cilvēka ķermenis, krāsas, dzīvnieki, svētki, pastaiga parkā, emocijas, transports un citus. Pildot uzdevumus, bērnu mācās gan vārdus, gan angļu valodas izrunu, gan var parādīt savu erudīciju minot mīklas, un izpausties radoši, papildinot zīmējumus. Izdevuma autore ir angļu valodas skolotāja ar vairāk nekā 20 gadu stāžu, strādājusi Latvijā un Krievijā, zināšanas pilnveidojusi ASV.

Lasīt vairāk
image01

Veidošanas prieks

72 lpp ISBN 978-9984-46-323-0 Grāmatā apkopoti uzdevumi, kas palīdz bērniem iepazīt dažādus veidošanas materiālus un to izmantošanas iespējas. Autore piedāvā gan veidošanas masu receptes, gan 48 dažādas grūtības pakāpes uzdevumus. Tie papildināti ar metodiskiem norādījumiem un veidošanas materiālu skaidrojošo vārdnīcu. Grāmatā ietvertā metodika ir balstīta uz pirmsskolas un sākumskolas mācību programmu prasībām. Grāmatu var izmantot kā pirmsskolas un sākumskolas pedagogi, tā vecāki. Autore norāda, ka veidošana attīsta ne tikai roku kustības, bet arī smadzeņu darbību, telpas un krāsu izjūtu. Bērni, kuri daudz veido, sekmīgi tiek galā ar sarežģītākiem uzdevumiem gan lasīšanā, gan matemātikā, nemaz nerunājot par radošo prasmju un fantāzijas attīstību.

Lasīt vairāk
image01

Mana grāmatiņa 6-7 gadi. Mana vasaras grāmatiņa.

39 lpp ISBN 978-9984-46-392-2 Grāmata ir domāta pirmsskolas iestāžu absolventiem, kas rudenī dosies uz skolu. Grāmatā apkopoti lasāmteksti, uzdevumi, spēles, praktiskie darbi un idejas pētījumiem, kas nākamajiem skolēniem palīdzēs atcerēties mācību gadā apgūto un tā sekmīgāk sagatavoties skolas gaitām. Grāmatu papildina interaktīvs ieliktnis. „Manu vasaras grāmatiņu” izveidojušas sērijas „Mana grāmatiņa” autores. Tā ir populārākā mācību grāmatu sērija Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Lasīt vairāk
image01

Kā pilnvērtīgi ilgdzīvot

ISBN 978-9984-46-331-5 334 lpp Kā dzīvot ilgi un neraizēties par slimībām? Šo problēmu risina jaunā grāmata, kas ir gan vērtīgs padomu krājums, gan apcer dažādas teorijas par šo jautājumu. Grāmatas autors ir profesionāls pārtikas tehnologs, kas strādājis gan uzņēmumos, gan pētniecības iestādēs. Pēc viņa domām ilgdzīvošanu nodrošina cilvēks ar savu dzīvesveidu un domāšanu, turklāt tam nebūt nav nepieciešami dārgi medikamenti vai ārstēšanās kūres. Grāmatas pirmā daļa veltīta vienam no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē cilvēka veselību- dzeramajam ūdenim. Autors apcer ūdens īpašības un parāda, kā katrs no mums var sagatavot sev pieejamo ūdeni tā, lai tas veicinātu mūsu veselības nostiprināšanos. Grāmatas otrajā daļā autors aplūko dažādus nosacījumus, kas varētu veicināt ilgdzīvošanu- no ēdiena izvēles un beidzot ar prāta vingrinājumiem. Autora piedāvātās idejas noder cilvēkiem ikvienā vecumā. Tās var pielietot gan tie, kuru reiz bija jauni, gan tie, kuri ir vienmēr jauni.

Lasīt vairāk
image01

Iztēle: psiholoģija un terapija

198 lpp ISBN 978-9984-46-326-1 Habilitētā doktore psiholoģijā un doktore ekonomikā savā grāmatā aplūko iztēli no psihologa viedokļa, kā arī iztēles sniegto iespēju izmantošanu terapijā un radošajā procesā. Grāmatas pirmajā daļā aplūkotas iztēles filozofiskās un psiholoģiskās teorijas, otrajā- terapijas process, kurā tiek izmantota iztēle, trešajā- iztēles izmantošana radošajā procesā. Pielikumos doti materiāli praktiskajam darbam. Iztēli autore uzskata par apziņas hologrammu, kas iedarbina iekšējo radošo potenciālu, spēj atveseļot un palīdz veidot nākotni. Grāmata ir ļoti vērtīga psihologiem, psihoterapeitiem, studentiem un visiem, kas interesējas par psiholoģiju un sevis pilnveidi. Lai gan autore ir zinātniece, izklāsts veidots tā, lai to izprastu arī tie, kuriem psiholoģijā nav plašu zināšanu. Daudziem šis izdevums var kļūt par vērtīgu dzīves rokasgrāmatu.

Lasīt vairāk
image01

Bērna sasniegumu veicināšana pirmsskolā

Bērns, kā lielākais dārgums ienāk mūsu ģimenēs, un mēs vecāki un audzinātāji daudz ko neizdarām bērna attīstības sekmēšanai, jo vienkārši to nezinām. Autores grāmatā uz zinātniskiem pētījumiem balstoties, parāda kāda nozīme bērnu attīstībai un sasniegumu veidošanai ir kustībām, zīmēšanai, dejošanai, ritma izjūtas attīstīšanai, skaņu pasaules izzināšanai bērna personības izveidē. Cik svarīga loma šīm nodarbībām ir bērna emocionālās attīstības un gribas veidošanā. Dažkārt pieaugušie neapzinās rotaļas nozīmi bērna attīstībā. Caur rotaļām bērns iepazīst savas tautas tradīcijas un svētkus, lai tās varētu nodot nākamajām paaudzēm, tā saglabājot savas tautas identitāti. Grāmata sniegs daudz praktiskus piemērus un padomus.

Lasīt vairāk
image01

Mūsu grāmatiņa. 5–7 gadi 2.daļa

212 lpp ISBN 978-9984-46-317-9 Grāmatā apkopoti metodiskie ieteikumi pirmsskolas skolotājiem darbam otrajā pusgadā (no janvāra līdz maijam) ar pirmsskolēnu grupām, kurās ir bērni gan 5, gan 7 gadu vecumā. Turpinot „Mūsu grāmatiņas” aizsāktās tradīcijas, materiāls apkopos pa nedēļām. Katrai nedēļai izvēlēts konkrēts temats un tiek piedāvātas nodarbības no rīta cēliena līdz dienas beigām. Ir norādītas nodarbības, kurās abu vecumu bērni var piedalīties kopā un tādas, kuras īpaši domātas vienai vai otrai vecuma grupai. Grāmata var noderēt ne tikai pirmsskolas skolotājiem, kuri strādā ar minētā vecuma bērniem, bet arī citiem pedagogiem, kurus interesē radoša pieeja darbam.

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Latvijas u...
Cena: € 12.90
Lai veicas...
Cena: € 6.40
Sporta nod...
Cena: € 9.63
Pirmie soļ...
Cena: € 5.77
Veidošanas...
Cena: € 8.00
Mana grāma...
Cena: € 3.00
Kā pilnvēr...
Cena: € 15.00
Iztēle: ps...
Cena: € 9,30
Bērna sasn...
Cena: € 10.80